Tom Tom (just_tom) wrote,
Tom Tom
just_tom

О Ярузельском

Сейчас, к сожалению, картинок не будет. Будет о политике, чего я изо всех сил всегда стараюсь избегать. Но очень уж больно ударило. Речь идёт об этом и об этом.

Я не нашёл этой записи по-русски, поэтому вынужден был воспользоваться польским переводом, опубликованном в "Газете выборчей". Там есть три важных, на мой взгляд, фрагмента. Сначала - длинная речь Войчеха Ярузельского, в которой он, по информации Виктора Аношкина, в частности, сказал:

"Sprawa najważniejsza to zaaresztowanie 6000 przeciwników. Wszystkich ich zapewne nie uda się złapać. Oni już zaczynają się chować w zakładach pracy. Tego się obawiam. Uderzenie w puste miejsce jest gorsze niż jego brak. Byłoby to dla nas brzemienne w skutki. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, zrobimy to w nocy z piątku na sobotę (11/12 grudnia) lub z soboty na niedzielę (12/13 grudnia). Następnie będzie moje wystąpienie w radiu i telewizji.

<...>

Robotnicy w zakładach pracy mogą strajkować. Tam panoszy się "Solidarność". Partia w zakładach sama nic nie będzie w stanie zrobić. Jednak strajki są dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostaną na miejscu. Będzie gorzej, jeśli wyjdą z zakładów pracy i zaczną dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne itd. Gdyby to miało ogarnąć cały kraj, to wy (ZSRR) będziecie nam musieli pomóc. Sami nie damy sobie rady z wielomilionowym tłumem."

"Самое главное - это арестовать 6000 противников. Наверняка всех их не удастся поймать. Они уже начинают прятаться на предприятиях. Я этого опасаюсь. Удар по пустому месту может быть хуже, чем отсутствие удара. Для нас это имело бы неприятные последствия. Если мы решимся на такой шаг, то сделаем это в ночь с пятницы на субботу (11/12 декабря) или с субботы на воскресенье (12/13 декабря). Потом я выступлю на радио и по телевидению.

<...>

Рабочие на предприятиях могут бастовать. Там разгулялась "Солидарность". Партия на предприятиях сама ничего не сможет сделать. Но для нас забастовки - самый лучший вариант. Рабочие останутся на месте. Будет хуже, если он выйдут с предприятий и начнут крушить партийные комитеты, организовывать уличные демонстрации и т.п. Если бы это охватило всю страну, то вам придётся нам помочь. Мы сами не справимся с многомиллионной толпой."

Потом ещё кусочек:

"W. Jaruzelski: Zauważył, że na przykład Katowice liczą około 4 mln mieszkańców20. To taka Finlandia, a wojska - jeśli nie liczyć dywizji obrony przeciwlotniczej - nie ma. Dlatego bez pomocy nie damy rady. A w ogóle to trudno wyobrazić sobie całą sytuację. Jest zima. Zachód wprowadzi sankcje gospodarcze. Potrzebujemy pomocy gospodarczej. Rozumiem, że obecnie nikomu nie jest łatwo. Ale to nie byłoby drogie. Byłoby gorzej, gdyby Polska wyszła z Układu Warszawskiego."

"В. Ярузельский: Обратил внимание на то, что, например, Катовице - это около 4 млн. жителей [имеется в виду весь регион]. Это такая Финляндия, а армии, если не считать дивизии ПВО, нет. Поэтому без помощи мы не справимся. А вообще трудно себе представить всю эту ситуацию. Зима. Запад вводит экономические санкции. Нам нужна экономическая помощь. Я понимаю, всем сейчас нелегко. Но это не стоило бы дорого. Было бы хуже, если бы Польша вышла из Варшавского договора."

И ещё кусочек, в самом конце разговора:

"F. Siwicki: O decyzji rozlokowania grupy głównodowodzącego [W.G. Kulikowa] w Sztabie Generalnym [Wojska Polskiego]. Taki wariant jest do przyjęcia. Pozwoli lepiej koordynować działania. Trzeba zaktywizować Północną Grupę Wojsk [Sowieckich] w celu zabezpieczenia komunikacji.

W.G. Kulikow: Owszem, ale najpierw należy wykorzystać własne możliwości. Dopiero potem będziemy mogli porozmawiać o "Tarczy-81". Czy składając meldunek Leonidowi Iljiczowi [Breżniewowi], możemy powiedzieć, że podjęliście decyzję o przystąpieniu do realizacji planu?"

"W. Jaruzelski: Tak, pod warunkiem że udzielicie nam pomocy.


"Ф. Сивицки [министр обороны ПНР]: о решении по размещению группы главнокомандующего [Куликова] в Генштабе [Польской Армии]. Такой вариант подходит. Это позволит лучше координировать действия. Надо активизировать Северную группу войск [советских] с целью защиты коммуникаций.

В.Г. Куликов: Разумеется, только сначала надо использовать собственные возможности. Только потом мы сможем поговорить о "Щите-81". Можно ли, докладывая Леониду Ильичу, подтвердить, что вы приняли решение об осуществлении плана?

В. Ярузельский: Да, при условии, что вы окажете нам помощь."

Скажите мне, что Виктор Аношкин переврал или я всё неправильно понял. Я к Ярузельскому всегда относился очень хорошо и считал его, самое худшее, искренне заблуждающимся в том, что надо было ввести военное положение, чтобы избежать советской интервенции. Кроме того, я считаю, что он очень хорошо повёл себя в конце восьмидесятых и был, хоть недолго, очень хорошим президентом Польши.

Update: прямая ссылка на материал с сайта Института национальной памяти, вытащившего эту запись на свет божий. Спасибо bbb.
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 13 comments