Tom Tom (just_tom) wrote,
Tom Tom
just_tom

Новый закон о польском гражданстве

В августе вступил в силу новый закон о польском гражданстве. Он вводит новый способ его получения - "признание польским гражданином" ("uznanie za obywatela polskiego"). Для этого иностранец должен, например, непрерывно пребывать в Польше в течение 3 лет на основании разрешения на постоянное пребывание или вида на жительство, знать польский язык, иметь жильё и стабильный источник доходов. Закон также определяет случаи, когда иностранцу будет отказано в признании его польским гражданином. Решение - административное, принимает его воевода (а не президент, т.е. кто-то из его администрации, на основании расплывчатых критериев, как в случае "предоставления гражданства"). Пока не известно, как это будет выглядеть на практике, но, похоже, теперь получение польского гражданства при соблюдении определённых условий будет не намного сложнее, чем получение разрешения на пребывание - а оно, по-моему, достаточно простое, с набором вполне ясных критериев, и реально проходимое (как хорошо, что меня не читает несколько людей из warsaw_ru).


Art. 30

1. Za obywatela polskiego uznaje się:

1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który:
a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
b) nie posiada żadnego obywatelstwa;

3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

5) małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,
b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.5)), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepis art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.6)).

Art. 31

Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 30;

2) nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Спасибо julie_alar за наводку.
Tags: polska
Subscribe

 • (без темы)

  Я - не фанат Алексея Навального, я не проклял Григория Явлинского. При этом я считаю, что изо всех имеющихся вариантов Навальный лучше всех - если…

 • Вася

 • Сам себя не похвалишь

  Пятидесятое место из 110. Как это было с старом советском анекдоте - советский легкоатлет финишировал одним из первых? Хотя действительно есть…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 50 comments

 • (без темы)

  Я - не фанат Алексея Навального, я не проклял Григория Явлинского. При этом я считаю, что изо всех имеющихся вариантов Навальный лучше всех - если…

 • Вася

 • Сам себя не похвалишь

  Пятидесятое место из 110. Как это было с старом советском анекдоте - советский легкоатлет финишировал одним из первых? Хотя действительно есть…